විමසීම්

පූජ්‍ය අලුත්ගම්ගොඩ ඤාණවීර හිමි :

  • දුරකථන අංකය   : 0777 361 241
  • ඊ මේල්                      : gnanaw88@gmail.com
  • ලිපිනය                      : ශ්‍රී සුබෝධාරාමය, ඊරියගම, පේරාදෙණිය